Königin Strassenkante 5b/c
Titel: 
Königin Strassenkante 5b/c
Fotograf: 
Roby